WSKAŹNIKI FUNDAMENTALNE   

Każda spółka posiada bilans, rachunek  zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Same te dane dla zwykłych inwestorów niewiele mówią oprócz dynamik, problem jeszcze bardziej się komplikuje kiedy musimy porównać aktualne wyniki spółki z wynikami innych spółek.
Z pomocą przychodzą nam wskaźniki. Mówią one o kondycji finansowej firmy, strukturze jej zadłużenia czy aktualnej wycenie spółki.

Problem w tym że mało gdzie opisuje się ich dokładne znaczenie i wartości , dlatego postaram się samodzielnie je opisać z informacją jak je interpretować 😉 .

W poście pomijam wycenę wskaźnikową oraz rachunek cash flow i zostawiam je na późniejszy post.

Najważniejsze wskaźniki według mnie oznaczyłem na niebiesko.

WSKAŹNIK

FORMUŁA

OPIS
OCENA WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO I MAJĄTKU OBROTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
produktywność

(obrotowość)

 majątku ogółem

przychody ze sprzedaży

aktywa ogółem

·         informuje on o zdolności majątku do generowania przychodów

·         pożądane jest, by ten wskaźnik był możliwie wysoki,

·         jego wysokość uzależniona jest od branży – te przedsiębiorstwa, które wymagają dużego zaangażowania zasobów, zwłaszcza majątku trwałego, mają z reguły niższe wskaźniki

·         Typowe wartości wskaźnika wynoszą:

ogółem dla przedsiębiorstw: ok. 2,4,

dla firm produkcyjnych: ok. 1,9,

dla firm handlowych: ok. 3,

dla firm usługowych: ok. 2,60.

Mierzyć możemy też poszczególne elementy aktywów np. produktywność aktywów obrotowych czy trwałych.

EBIT Zysk firmy przed odsetkami i opodatkowaniem ·         Z księgowego punku widzenia: przychody ze sprzedaży – koszty operacyjne

·         Z finansowego punktu widzenia: zysk brutto + odsetki

·         Z rachunku cash flow : zysk netto + zapłacony podatek dochodowy + koszty odsetek

Zwrot z kapitału stałego EBIT

Kapitał stały

·         Ukazuje sensowność i poziom zwrotu z inwestycji w kapitał stały firmy

·         Jego niska wartość połączona z emisjami akcji może być oznaka próby ukrycia zadłużenia

OCENA POLITYKI INWESTYCYJNEJ I POLITYKI Z ZAKRESU ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

zużycie rzeczowego majątku trwałego wartość umorzenia środków trwałych (odpisów)

wartość środków trwałych

(wartość początkowa środków trw.)

wysoka wartość wskaźnika informuje o:

·         zaawansowanej strukturze wiekowej środków trwałych przedsiębiorstwa

·         konieczności ponoszenia większych wydatków na konserwacje i remonty

·         trudnościach w należytej realizacji zadań produkcyjnych

·         potrzebie gromadzenia środków na inwestycje w celu odtworzenia środków trwałych

Warto zwrócić uwagę na to że wiele spółek woli przewidywane straty wpisać w jeden kwartał zamiast je równomiernie rozłożyć co wytwarza wielkie odpisy i fałszuje wynik

pokrycie nakładów inwestycyjnych z odpisów amortyzacyjnych amortyzacja środków trwałych

inwestycje w środki trwałe

·         jeżeli wartość tego wskaźnika jest poniżej 1, to oznacza, że przedsiębiorstwo finansuje procesy odtworzeniowe środków trwałych z innych źródeł niż odpisy

·         niska wartość tego wskaźnika świadczy o wysokiej randze innych źródeł finansowania inwestycji – sytuacja taka występuje zwłaszcza wtedy, kiedy przedsiębiorstwo intensywnie powiększa zasoby środków trwałych

odnowienie majątku trwałego środki trwałe uzyskane z działalności inwestycyjnej

Aktywa trwałe

·         informuje on o aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa

·         wysoki i rosnący wskaźnik odnowy świadczy o odmładzaniu i unowocześnianiu środków trwałych

OKREŚLANIE ZADŁUŻENIA I NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ

zadłużenie majątku (ogólne zadłużenie) zobowiązania ogółem

aktywa (pasywa) ogółem

·         określa udział zobowiązań w finansowaniu całkowitego majątku przedsiębiorstwa

·         kiedy wartość jego rośnie, to tym samym zwiększa się udział kapitałów obcych, a zmniejsza się udział kapitałów własnych; następuje wzrost uzależnienia przedsiębiorstwa od kapitałów obcych

·         powinien być on w granicach od 0,57 do 0,67

·         wysoki wskaźnik może być dla przedsiębiorstwa dużym ryzykiem finansowym, związanym z koniecznością spłaty kredytów wraz z odsetkami na wypadek pogorszenia się sytuacji finansowej w przyszłości

·         wysoki wskaźnik może też być szansą do osiągania korzyści z dźwigni finansowej, ale tylko wtedy gdy przeciętne oprocentowanie kredytów jest niższe od stopy rentowności całego majątku

·         niski poziom wskaźnika i jego spadek oznaczają zmniejszenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, czyli wzrost jego samodzielności finansowej

·         właściciele kapitału obcego wolą niski wskaźnik, ponieważ daje on im poczucie większego bezpieczeństwa i szanse na odzyskanie kapitałów w wypadku likwidacji

zadłużenie kapitałów własnych zobowiązania ogółem

kapitał własny

·         wzrost jego oznacza większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych, a więc zwiększenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa

·         wysoki poziom kapitałów własnych jest gwarancją stabilnych podstaw finansowych przedsiębiorstwa i dużej jego niezależności od obcych źródeł finansowania, co daje stabilność w razie recesji

·         jednak wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego nie musi być zawsze korzystny z punktu widzenia rentowności

·         Silnie uzależniony od sektora, detaliści oraz banki mają znacznie wyższe jego wartości

·         Dla windykatorów zamiast kapitału obcego należy użyć zadłużenia długoterminowego. Informuje to w jakim stopniu są pokryte zobowiązania odsetkowe.

·         Dla dużych firm nie powinien przekraczać 1, dla mniejszych1,6, dla handlu 3,banków 10

BADANIE WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ I WYPŁACALNOŚCI FIRMY

zdolność kredytowa nadwyżka finansowa

zadłużenie efektywne

·         nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja

·         zadłużenie efektywne = kapitały obce – inwestycje krótkoterminowe

·         mówi nam, ile zadłużenia możemy pokryć nadwyżką finansową, odwrotność mówi ile lat będziemy spłacać zadłużenie tegoroczną nadwyżką finansową

wiarygodność kredytowa nadwyżka finansowa (zysk netto)

raty kredytowe

·         raty kredytowe = raty kapitałowe + odsetki w danym roku

·         informuje o tym, ile % obciążeń kapitałowo-odsetkowych możemy zapłacić

·         wskaźnik ten nie powinien być niższy od 1

·         gdy wartość jego jest wyższa od 1 to dobrze to świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu

·         jeżeli wskaźnik ten rośnie to znaczy to, że przedsiębiorstwo efektywnie zainwestowało kredyt

·         niski poziom i malejąca tendencja może być sygnałem utraty zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty kredytu

uproszczony wskaźnik wiarygodności kredytowej nadwyżka finansowa

odsetki do zapłacenia w danym roku

·         informuje o tym, ile odsetek możemy pokryć z nadwyżki finansowej

·         im poziom jego jest wyższy, tym korzystniej należy ocenić wypłacalność

·         niski poziom zwiększa prawdopodobieństwo niewypłacalności i upadku przedsiębiorstwa

Dług netto

EBIT + Amortyzacja

 • Wskaźnik używany przez banki do oceny obsługi zadłużenia odsetkowego przez firmy.
 • Optymalna wartość wynosi poniżej 3, wartości powyżej 5 uznawane są za niebezpieczne.
 • Można użyć wskaźnika EV/EBITDA , gdzie jako EV rozumiemy pasywa ogółem, jego nadmierny wzrost rok do roku unaocznia coraz większe koszty obsługi długu
CENA SPOSOBU SFINANSOWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH (BADANIE ZACHOWANIA ZŁOTEJ REGUŁY FINANSOWEJ)
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym
(Złota reguła finansowania)
kapitał własny

aktywa trwałe

·         gdy jest równy 1 to znaczy, że zachowana jest złota reguła finansowa – mocne są podstawy przedsiębiorstwa i jest to symptomem niezależności finansowej

·         wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale (0,5;1), co ogranicza ryzyko utraty płynności – sprzyja to finansowaniu przez przedsiębiorstwo także obrotowych składników majątku, co dodatkowo stabilizuje płynność krótkoterminową

·          w przypadku strategii zachowawczej poziom wskaźnika jest zbliżony do 1, natomiast dla strategii agresywnej przyjmuje wartości zbliżone do 0,5,

·          gdy jest mniejszy od 1Możemy też użyć kapitału stałego = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe, nie powinien on wtedy wynosić mniej niż 1, wtedy jest to srebrna reguła finansowania

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU STATYCZNYM

wskaźnik natychmiastowej płynności

(I stopnia, I rodzaju)

inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania bieżące i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

·         informuje o tym, ile % zobowiązań bieżących możemy zapłacić natychmiast

·         każda branża ma swoje przedziały optymalne, przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien być w przedziale od 0,1 do 0,3

·         zbliżanie się do tego przedziału jest pozytywne, a oddalanie się od niego jest negatywne

·         W przypadku recesji firmy o dużej wartości tego wskaźnika mogą użyć nadmiaru gotówki na przejęcia , ekspansję rynkową lub spłatę zadłużenia

wskaźnik płynności szybkiej

(II stopnia, II rodzaju)

inwestycje krótkoterminowe

+ należności

zobowiązania bieżące i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

·         informuje o stopniu pokrycia zobowiązań bieżących aktywami o dużej płynności

·         jego wartość powinna kształtować się na poziomie od 0,8 do 1,2 – taka wielkość umożliwia szybką spłatę zobowiązań bieżących

·         gdy wartość jest poniżej 0,8 to przedsiębiorstwo może mieć trudności z terminowym regulowaniem wszystkich zobowiązań bieżących
·Jego wysokie wartości mogą czasem sygnalizować problemy z naleźnościami

wskaźnik płynności bieżącej

(III stopnia, III rodzaju)

inwestycje krótkoterminowe

+ należności + rozliczenia międzyokresowe + zapasy

=aktywa obrotowe

zobowiązania bieżące i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

·         informuje, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące

·         dobra sytuacja płynności finansowej występuje, gdy aktywa obrotowe są od 1,4 do 2 razy większe od zobowiązań bieżących – jest to sytuacja bezpieczna

·         wzrost, przy założeniu prawidłowej jego wysokości, oznacza poprawę płynności finansowej oraz zmniejszenie ryzyka związanego z obsługą zadłużenia

·         spadek może być symptomem trudności płatniczych przedsiębiorstwa

·         gdy wskaźnik jest nadmiernie wysoki, np.=3 to wynikać to może z nie zainwestowanych środków pieniężnych, z nadmiernych zapasów materiałów i wyrobów gotowych lub z trudno ściągalnych należności

·         nadmiernie wysoka wartość wskaźnika jest uzasadniona, gdy środki pieniężne są ulokowane w rentownych papierach wartościowych

·         jeżeli wskaźniki szybkiej i bieżącej płynności mieszczą się w wyznaczonych przedziałach, a różnica między nimi nie jest zbyt duża to należy ocenić to pozytywnie

Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych należnościami Należności

Zobowiązania krótkoterminowe

·         Im wyższy tym lepiej, powinien wynosić co najmniej 1, z wyjątkiem firm o bardzo dużej ilości gotówki w bilansie

·         Mówi o tym jaka część kredytu kupieckiego można sfinansować należnościami.

kapitał pracujący = aktywa obrotowe  – zobowiązania krótkoterminowe

OCENA POZIOMU I ZMIAN WIELKOŚCI KAPITAŁU PRACUJĄCEGO

relacja kapitału pracującego do aktywów obrotowych kapitał pracujący

aktywa obrotowe

·         Im wyższy tym lepiej. Ujemny świadczy o tym że spółka musi kredytować majątek obrotowy.
relacja kapitału pracującego do aktywów ogółem kapitał pracujący

aktywa ogółem

·         płynność finansowa przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń, gdy udział kapitału pracującego w aktywach jest zbliżony do udziału zobowiązań bieżących w kapitale całkowitym

·         zbyt wysoka jego wartość świadczy o nieefektywnej działalności przedsiębiorstwa , jednak jego bezpieczeństwo finansowe jest znacznie wyższe

·         zbyt niska wartość utrudnia spłatę zobowiązań

wskaźnik natężenia kapitału pracującego kapitał pracujący

przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

·         wzrost informuje o wzroście kapitału stałego w finansowaniu działalności operacyjnej oraz o tym, że może to zapewnić większą stabilność finansową

·         spadek informuje o spadku kapitału stałego w finansowaniu działalności operacyjnej oraz o tym, że może to wpłynąć na mniejszą stabilność finansową

ANALIZA CYKLU KONWERSJI GOTÓWKI

cykl obrotu zapasów w dniach przeciętny stan zapasów ´365

przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

·         wskaźnik ten obrazuje skalę zamrożenia kapitałów w finansowaniu zapasów

·         poziom tego wskaźnika informuje jak długo przeciętnie zapasy oczekują na sprzedaż (co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży)

·         wysoki wskaźnik – wolny obrót zapasów

·         niski wskaźnik – szybki obrót zapasów – przedsiębiorstwo działa sprawniej; w przypadku zapasów wyrobów gotowych świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i o krótkim okresie ich magazynowania

cykl rotacji należności przeciętny stan należności krótkoterminowych ´ 365

przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

·         zbyt długi cykl należności w dniach świadczy o nieskutecznej polityce ściągania należności,  może stać się przyczyną nadmiernego obciążenia kapitału obrotowego należnościami i zwiększyć prawdopodobieństwo powstania należności nieściągalnych

·         jeśli wskaźnik ten jest o wiele wyższy niż średni w branży, oznacza to, że w stosunku do ogólnie przyjętych w branży warunków kredytowania przedsiębiorstwo zbyt krótko kredytuje swoich odbiorców, co może prowadzić do utraty znacznej ich części

·         zbyt długie kredytowanie odbiorców prowadzi natomiast do nadmiernego zamrażania środków i powstania kosztów utraconych możliwości

·         wydłużenie okresu kredytowania odbiorców może być wynikiem świadomych działań, mających na celu zwiększenie rozmiarów sprzedaży lub może też być wyrazem zbyt łagodnej polityki kredytowania odbiorców i małej skuteczności służb zajmujących się windykowaniem należności w firmie

·         wskaźnik ten z dużym wyprzedzeniem dyskontuje problemy spółki

cykl operacyjny cykl obrotu zapasów w dniach

+ cykl rotacji należności w dniach

·         cykl ten to okres  jaki upływa pomiędzy wydatkowaniem środków na zakup zapasów a ich odzyskaniem z tytułu spłaty należności

·         wydłużenie cyklu może oznaczać pogorszenie płynności finansowej

cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych ´ 365

wartość zakupionych materiałów, towarów i usług

·         przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych odczytujemy z bilansu analitycznego

·         stan zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych (rezerwy i zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania oprocentowane)

·         wartość zakupionych materiałów, towarów, robót i usług odczytujemy z informacji dodatkowej

·         gdy cykl ulega skróceniu to pogarsza to sytuację finansową przedsiębiorstwa

cykl konwersji gotówki cykl operacyjny – cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych w dniach ·         jeśli wzrostowi długości cyklu operacyjnego nie towarzyszy adekwatne wydłużenie się cyklu spłaty zobowiązań to firmie zagraża utrata płynności finansowej

·         cykl konwersji gotówkowej jest optymalny, gdy nie wykazuje zmian w czasie i jest możliwie najkrótszy

RENTOWNOŚĆ OBROTU

wskaźnik rentowności sprzedaży – ROS zysk netto

przychody ogółem

·         mówi, ile zł zysku będziemy mieli ze 100 zł przychodów – ile procent zysku osiągniemy z uzyskanego przychodu

·         im większy tym lepiej – przedsiębiorstwo może uzyskiwać mniejsze rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku

·         wartość tego wskaźnika świadczy o opłacalności sprzedaży

·         Jeśli ROS firmy jest dużo wyższy niż konkurencji z branży to świadczy to o dużo lepszej efektywności kosztowej i przewadze technologicznej.

wskaźnik rentowności netto zysk netto

koszty ogółem

·         mówi o tym, jak dochodowe jest ponoszenie kosztów

·         im jest on wyższy tym lepiej

RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW (KAPITAŁÓW)
ROA = wskaźnik rentowności majątku zysk netto

aktywa ogółem

·         informuje on o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku

·         informuje, jak efektywnie przedsiębiorstwo zarządza swoim majątkiem

·         jeżeli on wzrasta to jest to objaw poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, gdy maleje, to sytuacja się pogarsza

·         bardzo istotny dla firm silnie zadłużonych lub takich które ponoszą duże wydatki inwestycyjne

wskaźnik rentowności kapitałów własnych – ROE zysk netto

kapitał własny

·         określa on zdolność przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku z każdej złotówki zaangażowanego kapitału własnego

·         dzięki niemu właściciele oceniają przedsiębiorstwo; jest to stopa zwrotu z kapitału własnego; nim porównuje się biznesy; jest to najważniejszy wskaźnik dla właścicieli

·         mówi, ile czystego dochodu zarabiają właściciele z każdych 100 zł zainwestowanych

·         Ważny by był wyższy niż wacc oraz oprocentowanie długu zaciągniętego przez firmę

·         Warto go analizować z wskaźnikiem zadłużenia, gdyż można go podwyższać przez nadmierne lewarowanie się.
Powinien być wyższy niż inflacja + wzrost pkb oraz oprocentowanie lokat bankowych 😉

Rotacja kapitałów własnych Przychody

Kapitały własne

·         Wskaźnik mówi jak bardzo opłaca się inwestycja w kapitał własny

·         Im wyższa tym lepiej,

·         W przypadku niskich wartości emisja akcji może mieć katastrofalne skutki

OCENA RYNKOWEJ WARTOŚCI FIRMY

zysk na akcję – EPS zysk netto

liczba wyemitowanych akcji

·         pokazuje, jakie korzyści dostanie akcjonariusz, gdy posiada daną liczbę akcji

·         niska i malejąca wielkość wskaźnika może prowadzić do wyzbywania się akcji danego przedsiębiorstwa, natomiast wysoki wskaźnik zachęca do trzymania akcji takiego przedsiębiorstwa, ponieważ może on prowadzić do wzrostu ceny rynkowej akcji

stopa zyskowności akcji zysk na akcję

cena rynkowa akcji

·         wskaźnik dobry do porównywania konkurencyjności akcji w branży

·         im jest wyższy tym lepszy, trzeba jednak uważać na resplity

stopa dywidendy dywidenda na akcję

cena rynkowa akcji

·         charakteryzuje on udział dywidendy w cenie rynkowej akcji

·         jakich korzyści z tytułu zysku mogą spodziewać się akcjonariusze

·         wysoki poziom tego wskaźnika obrazuje skalę korzyści osiąganych przez akcjonariuszy

·         niski jego poziom może wskazywać na duże zyski zatrzymane, które mogą być przeznaczone na zwiększenie kapitałów własnych i rozwój przedsiębiorstwa

Wskaźnik pokrycia dywidendy      Ilość akcji * dywidenda na akcje

Zysk netto (K-L-M)

 • Mówi o ilości zysku netto przeznaczonego na dywidendę
 • Im wyższy tym lepiej dla inwestorów
 • Zbyt duże wartości mogą spowodować trudności inwestycyjne dla spółki
INNE ISTOTNE WSKAŹNIKI
Udział zysku netto w przypływach operacyjnych Zysk netto

Przepływ operacyjny

 • Optymalna wartość wskaźnika mieści się w granicach 50 – 150%
 • Im wyższa tym lepiej
 • Wysokie wartości mogą świadczyć o sztuczkach księgowych
Całkowity Koszt Kapitału (WACC) ((E/V) * Koszt kapitału własnego) + [((D/V) * Koszt kapitału obcego)*(1- 0,19)]

E = Wartość kapitałów własnych firmy

D = Wartość zadłużenia firmy

V = Rynkowa wartość firmy

·         Wskaźnik mówiący jaki jest koszt kapitału uzyskiwanego przez firmę

·         Jako koszt kapitału obcego używa się oprocentowania długu firmy

·         Jako koszt kpt. Własnego przyjmuje się oczekiwane ROE

·         Im wyższy tym gorzej

·         Dla firm o niskim zadłużeniu wynik może być przekłamany, w tym przypadku warto użyć kosztu kapitału obcego.

Trudność upłynnienia aktywów Aktywa trudno upłynnialne

Aktywa ogółem lub przychody

·         Mówi jak dużo majątku trudnego do sprzedaży ma spółka

·         Im mniejsze wartości tym lepiej

·         W przypadku branż z dużą ilością aktywów trwałych np. deweloperzy, energetyka, spółki rolne czy fundusze reit należy analizować ten wskaźnik ze wskaźnikami płynności

Wskaźnik wystarczalności środków pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Dywidendy + Buybacki + wydatki inwestycyjne + koszty obsługi długu

·         Powinien wynosić co najmniej 1, im więcej tym lepiej.

·         Trudny do zmanipulowania

·         Mówi o tym jak efektywne ekonomicznie jest przedsiębiorstwo

Wyposażenie pracowników w aktywa Aktywa (w zależności od klasy)

Liczba pracowników

·         Jego wzrost wskazuje na wzrost produktywności pracowników lub poniesione wydatki inwestycyjne
punkt obojętności zapłacone odsetki

´ kapitały całkowite

kapitały obce

·         to taki poziom zysku operacyjnego dla którego nie ma znaczenia, czy firma korzysta czy nie z kapitału obcego

·         każdy wyższy zysk operacyjny wskazuje na dodatnie efekty dźwigni finansowej, czyli na zasadność wykorzystania kapitałów obcych

·         każdy niższy poziom zysku operacyjnego wskazuje na brak zasadności wykorzystania kapitałów obcych

WSKAŹNIKI WYMYŚLONE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
Rentowność NEFFA Stopa dywidendy + dynamika zysku netto w %

C/Z

·         Wskaźnik mówiący o potencjale wzrostowym akcji spółki

·         Wartości powyżej 2 są uznawane za dobrze rokujące

·         Nie działa dla spółek z sektora IT lub posiadających niewielkie aktywa trwałe.

Wskaźnik Chanosa EBIT

(PASYWA- ZOOBOWIĄZANIA+ ZADŁUŻENIE OPROCENTOWANE)

 • Używany do wykrywania pogorszenia się wskaźników zadłużenia firmy który dodatkowo ma być odporny na transakcje pozabilansowe, sztuczki księgowe i emisje akcji.
 • Wskaźnik został opracowany pod standardy GAAP.
 • Jego podejrzane fluktuacje mówią o podejrzeniu przedwczesnego księgowania sprzedaży lub ukrywania zobowiązań pod dywan.
Wartość wewnętrzna Zysk netto + amortyzacja – inwestycje – odnowienia aktywów

(1+(Stopa dyskontowa – stopa wzrostu zysków))^rok prognozy

 • Prosty sposób na szacowanie wartości wewnętrznej spółki
 • Jak to policzyć na dole 😉

 

METODY DYSKRYMINACYJNE – wbrew nazwie ich celem nie jest obrażanie czy szkodzenie komukolwiek 😀 ich zadaniem jest za to sprawdzenie czy kondycja wewnętrzna i finansowa firmy nie zagraża jej istnieniu. W użyciu jest kilka różnych wskaźników, najbardziej popularne to Z”- Altmanna (znany również jako EM-SCORE), Piotrowski F Score czy Polskie wskaźniki np. Gajdki i Stossa czy Mączyńskiej.

Warto je analizować na przestrzeni kwartałów czy lat, bo daje to pełny obraz zmian kondycji finansowej firmy. Każdy z nich posiada też wartość graniczną poniżej której spółka jest realnie zagrożona bankructwem. Niewątpliwą zaletą metod dyskryminacyjnych jest łatwość ich stosowania oraz dostępność gdyż wiele portali giełdowych je udostępnia.

Dodatkowo ich zasada analizy jest bardzo prosta – wzrost r/r poprawa sytuacji firmy, spadek jej pogarszanie się, co pozwala nam na proste szukanie spółek z perspektywami poprawy wyników finansowych.

Pierwszym jest EM Score, jest to zmodyfikowany wskaźnik Altmana dla krajów emerging markets jak Polska. Zmiana polega min. z tego że w tego typu krajach dostęp do kapitału obcego jest po prostu trudniejszy, dodatkowo gospodarka jest uznawana za dużo niebezpieczniejsza.

EM Score = 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,5*X4 + 3,25

gdzie:

 • X1 – (Kapitał obrotowy netto / Aktywa), kapitał obrotowy netto definiowany jest w tym wskaźniku jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami bieżącymi. Wskaźnik ten odpowiada za pomiar płynności oraz struktury aktywów.
 • X2 – (Zysk zatrzymany / Aktywa), odpowiadający za pomiar rentowności skumulowanego zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie.
 • X3 – (EBIT / Aktywa), wskaźnik ten pokazuje prawdziwą produktywność aktywów przedsiębiorstwa, niezależną od podatków oraz odsetek.
 • X4 – (Wartość księgowa kapitału własnego / Księgowa wartość zadłużenia), mierzy on wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie.

Wartość poniżej 5,5 jest wartością niebezpieczną, poniżej 4,75 za zagrożoną a poniżej 3,75 za śmieciowy.

Polskie modele dyskryminacyjne.

Jest ich wiele, warto przeczytać: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr82_s17.pdf  , http://barcki.republika.pl/Wybrane%20modele%20wczesnego%20ostrzegania.pdf

Najbardziej skutecznym jest model Gajdki i Stoda który był stopniowo ulepszany, z tego powodu go opiszę poniżej:

Z = –0,0005⋅X 1 + 2,0552⋅X 2 + 1,7260⋅X 3 + 0,1155⋅X 4 (4)

gdzie:

X1 = zobowiązania krótkoterminowe/koszt wytworzenia produkcji sprzedanej,

X2 = wynik netto/suma bilansowa,

X3 = wynik brutto/przychody netto ze sprzedaży,

X4 = suma bilansowa/zobowiązania ogółem.

Strefa ryzykowna występuje poniżej 0,5. Dla Z

Inne Polskie modele np. Hołdy czy Mączyńskiej są również użyteczne.

Piotroski F-Score

Wskaźnik przyjmuje wartości w przedziale od 0 do 9. Wyższe wartości wskaźnika świadczą o pozytywnej dynamice zmian składowych kryteriów.

Jego zaletą jest prostota i szybkość liczenia. Składniki:

– Zysk netto

– Dodatni przepływy z działalności operacyjnej, (w obu przypadkach można też użyć jego dynamik jeśli chcemy mieć prosty model do szukania spółek prowzrostowych – przyp Autora.)

– Wzrost ROA

– Jakość zysku – jeśli cash flow operacyjny przekracza zysk netto, ma to za zadanie zapobieganie sztuczkom księgowym

– Spadek zadłużenia (obniżenie dźwigni), według amerykańskiej metodologii używa się zadłużenia długoterminowego

– Wzrost płynności bieżącej

– Brak rozwodnienia akcji

– Wzrost marży sprzedaży

– Wzrost produktywności aktywów

To by było na tyle kolejną lekcją na moim blogu będzie interpretacja rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) lub wycena mnożnikowa 😉

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.