Witajcie. Opublikowałem raport topNC z najlepszymi spółkami z NewConnect za III kwartał 2015 na Longterm.pl .

Aby nie było że sprzedajemy kota w worku poniżej zamieszczam wyniki portfela za ostatni kwartał oraz pokazuję wam analizę jednej spółki – Makolaba 😉

A teraz obiecana analiza spółki, sądzę że wam się spodoba a sama spółka da zarobić 😉

Makolab #MBL – Spółka bardzo przypomina PGS Software. Z tą różnicą że jej przychody są silnie uzależnione od Renault, z drugiej strony zdecydowana większość kontraktów spółki to export.

Z technicznego punktu widzenia spółka jest w pięknym trendzie wzrostowym – w półtora roku wzrosła 4krotnie. Ewentualny Mentalny Stop Loss warto ustawić między 3.8-3.9 zł.

 

Przychody uzyskiwane przez Spółkę w prezentowanych obszarach działalności pochodziły ze sprzedaży następujących usług (produktów, towarów):

  • Usługi agencji interaktywnej – projektowanie, tworzenie, zarządzanie i utrzymanie korporacyjnych portali WWW, systemów e-commerce i mobilnych,
  • Systemy biznesowe – projektowanie i tworzenie dedykowanych systemów wspierających procesy biznesowe w zakresie sprzedaży, logistyki, CRM, ERP i inne a także usługi outsourcingu informatycznego. Usługi centrum danych – usługi hostingu, hotelingu, kolokacji i inne tego typu.
  • Sprzedaż oprogramowania – oprogramowanie firm trzecich do zastosowań naukowych (chemia) oraz narzędzia programistyczne.
  • Pozostałe – sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz inne usługi świadczone przez Spółkę, w tym usługi serwisowe sprzętu komputerowego.

Duża cześć przychodów spółki wynika z kontraktu z Nissanem, z pozytywów należy wymienić to że spółka prowadzi bardzo konserwatywną politykę rachunkowości – tj. Wysokie stawki amortyzacji , księgowanie mniejszych inwestycji w koszty oraz szybkie uznawanie problematycznych należności za bezwartościowe, widać ją również przy zarzadzaniu kapitałem obrotowym.

Spółka przygotowuje też zaliczkę na dywidendę (LINK)

* Free Float: 25%
* ROA kwartalne; roczne: 8,4%; 40%
* Produktywność aktywów kw; roczna; 0,52; 2,18
* Marża netto kwartalna; roczna; 16%; 18,5%
* Zobowiązania razem; długoterminowe; 17%; 3%
* Aktywa obrotowe/ Zobowiązania krótkoterminowe; 6,6
* Cash/aktywa; 31%
* Zysk netto/przepływy operacyjne; 1,07
* Rotacja należności (rok); 73dni

Wyniki finansowe spółki:

Sprzedaż spółki w poszczególnych obszarach działalności:

Dywidendy:

Wyjaśnienie wyników finansowych przez zarząd:

Zanotowany poziom dynamiki sprzedaży zagranicznej Spółki w ujęciu r/r (wzrost o 63%) wynika przede wszystkim ze zrealizowanych w okresie I – III kwartał 2015 r. przychodów z segmentu usług agencji interaktywnej, w szczególności przychodów z projektu „Helios” – globalnej wymiany platformy internetowej grupy Renault-Nissan. Drugim pod względem wartości eksportu segmentem sprzedaży są usługi centrum danych.

Wzrost przychodów w tym obszarze jest rezultatem zrealizowania większej ilość usług dla zagranicznych klientów korporacyjnych Spółki. Spadek wartości sprzedaży na rynku krajowym (o 10% r/r) wynika przede wszystkim z uzyskania w 2015 r. mniejszych przychodów ze sprzedaży towarów. Należy jednak zauważyć, że ujemna dynamika przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu r/r jest rezultatem dokonanej przez Spółkę w czerwcu ubiegłego roku jednorazowej transakcji sprzedaży oprogramowania naukowego o wartości 321 tys. zł. Z uwagi na nieznaczny udział sprzedaży oprogramowania w przychodach MakoLab S.A., w opinii Zarządu Spółki zanotowane w okresie I – III kwartał 2015 r. zmniejszenie wartości sprzedaży w tym obszarze działalności nie stanowi zagrożenia dla przyszłej sytuacji finansowej Spółki. W III-cim kwartale 2015 r.

Spółka wypracowała dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 1 085 tys. zł (wobec 338 tys. zł w analogicznym okresie 2014 roku), a narastająco od początku roku zysk na sprzedaży osiągnął poziom 3 199 tys. zł (odpowiednio w 2014 roku zysk na sprzedaży wyniósł 660 tys. zł). Zwiększenie poziomu zysku ze sprzedaży w ujęciu rok do roku jest rezultatem wzrostu wartości sprzedaży o 40% r/r przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o 19% r/r.

W obszarze pozostałej działalności operacyjnej przyczyną zanotowanej zmiany wyniku w ujęciu r/r (dane w tab. 8) są otrzymane w 2014 r. dotacje na pokrycie części kosztów projektów badawczo-rozwojowych (488 tys. zł). Na wynik na działalności finansowej w 2015 r. wpływ mają przede wszystkim ujemne różnice kursowe (per saldo 41 tys. zł), przy czym w III-cim kwartale 2015 r. Spółka wykazała dodani wynik na różnicach kursowych w kwocie 47 tys. zł.

Badania prowadzone przez spółkę:

Opracowane przez Spółkę we współpracy z Hepp Research GmbH z siedzibą w Niemczech rozszerzenie motoryzacyjne („car extension”) stało się oficjalnie częścią Schema.org – najpopularniejszego standardu opisywania danych strukturalnych w Internecie. Standard ten jest wykorzystywany m.in. przez Google w algorytmach wyszukiwania. Spółka prowadzi dalsze prace związane z rozszerzeniem tego standardu dla branży motoryzacyjnej w ramach Automotive Ontology Working Group. Wykonywane prace i zdobyte kompetencje przyczyniają się do rozwoju usług eksperckich świadczonych przez Spółkę.

We współpracy ze stowarzyszeniem EDMC oraz firmą WISDOM Denis Wisnowsky z USA spółka kontynuowała prace rozwojowe w zakresie wykorzystania technologii semantycznych w branży finansowej. Dotyczą one m.in. standardu FIBO, wdrożenia związanego z nim rozszerzenia schema.org oraz zaproponowanego przez Spółkę i jej partnerów rozszerzenia tej ontologii o koncepcje wymagane dla LEI (Legal Entity Resolver). Spółka opracowuje prototyp aplikacji wykorzystujący opracowywane rozwiązania, który jest dostępny pod adresem www.lei.info

Ponadto Spółka kontynuowała wykonywanie prototypu aplikacji do generowania tzw. „leadów”, w której są wykorzystywane algorytmy NLP (Natural Language Processing) wspierane przez opisy semantyczne wyszukiwanych fraz. Spółka współpracuje w zakresie rozwoju i promocji tej aplikacji z centralą Microsoft w Redmond. Oprogramowanie będzie dostępne dla zainteresowanych „w chmurze”, na platformie Microsoft Azure. Prototyp aplikacji nadal jest w fazie prezentacji i testów wśród potencjalnych klientów.

Prognoza na IV kwartał: Przy założeniu, że średni kurs euro, po jakim realizowana będzie sprzedaż Spółki w okresie IV-go kwartału 2015 r., nie będzie niższy niż 4,15 zł i zostaną zrealizowane wszystkie zaplanowane projekty, Spółka planuje osiągnięcie w tym okresie przychodów ze sprzedaży w wysokości około 5 500 tys. zł netto.

Spółka zatrudnia 120 osób.

Na koniec performance portfela:

Przybliżone Wyniki spółek z Portfela topNC za Q2/2015. 1mc, 2mc, 3mc ze średniej 5dni lub dołka sesji najwyższego obrotu 1 połowy danego miesiąca.

Portfel: Spółki długoterminowe

Spółka LT 1; +38% ; +70%; + 81%
Spółka LT 2; +5%; ~0%; +7%
Spółka LT 3; +1%; +2%; +2%

Portfel: Spółki średnioterminowe

Spółka MT 1; +2%; +11%; +13%
Spółka MT 2; -2%; 45%; 15%;
Spółka MT 3; -5%; +6%; 0%
Spółka MT 4; -4%; +4%; -1%; słaba płynność
Spółka MT 5; +33% +51%; +49%; +48%
Spółka MT 6; ~0%; ~0%; -12% STOP LOSS!
Spółka MT 7; +22%; +42%; +28%; słaba płynność
Raport można zakupić pod poniższym adresem:
https://longterm.pl/shop/Raport-Top-New-Connect.html

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.