Witajcie z tej strony Krzysztof Abramowicz „krzabr” To już moja trzecia wydana publicznie wersja raportu najlepszych wyników spółek na NC.

W obecnej wersji wprowadziłem kilka zmian – dodałem główne wskaźniki kwartalne oraz zawęziłem liczbę opisanych spółek oraz postarałem się dodać istotne zdarzenia z danego kwartału, wywaliłem za to wskaźniki wycen gdyż na NC nie działają one skutecznie.

Spółki starałem się agregować sektorowo, aby łatwiej było porównać wyniki i marże.

Sprawko jest dostępne na portalu longterm.pl (LINK)

Abyście jednak nie musieli kupować kota w worku prezentuję wam trzy spółki z raportu ( w tym jedną z top), tym bardziej, że obecna wersja raportu znacznie różni się od poprzednich – jest o wiele staranniej zrobiona, zawiera też więcej informacji na temat samych spółek, a w przypadku TOP rozpisałem też możliwe zagrania na walorze.

LOGISTYKA I SPEDYCJA   

Kupiec #KPC – Spedycja; FF 20% + abs investments 7,8% + BVT (spółka zależna) 7,5%, płynność waloru jest dobra

Rentowność netto 4,1%; ROA 2% Produktywność aktywów 0,49; cash/aktywa ~0,5%; zysk netto/przepływy operacyjne 0,43; zobowiązania 52% (długoterminowe 4% sb); Rotacja należności (półroczna) 233 dni;

Spółka zasługuje na uwagę z trzech powodów. Po pierwsze jej spółka zależna BVT planuje jeszcze w 2015 roku wejść na NC – zapewne część z tej kasy trafi do Kupca.
Drugą istotną rzeczą są duże dynamiki – zysk spółki r/r wzrósł powyżej 100%, a przychody rosną o 20% r/r, do tego spółka jest stosunkowo mała ~7mln Zł – powoduje to, że spółce stosunkowo łatwo jest urosnąć.

Trzecia to sytuacja techniczna – na spółce panuje duża zmienność, często też pojawiają się na niej spodki, kolejne dołki są coraz płytsze a sama spółka jest dość płynna jak na NC.
Czego chcieć więcej?

SL w przypadku tej spółki powinien być dobierany indywidualnie w zależności od zagrania, trwałe przebicie 1,8 zł można uznać za rozpoczęcie kolejnej fali trendu wzrostowego. Zaś spadek poniżej 1,4 zł za początek bessy.

 

Porównując dane za II kwartał 2015 r. z rokiem poprzednim trzeba z ich struktury wydzielić kwotę 240.062,34 zł otrzymanej dywidendy od BVT S.A. Tak, więc na bieżącej działalności spedycyjnej Spółka Kupiec S.A. w drugim kwartale 2015 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 76,9 tys.. zł, który był o 134,24 % lepszy od wyniku za II kwartał 2014 roku (zysk narastająco za 2015 rok – 168,11 tys. zł). Analogicznie: w II kwartale 2015 roku przychody wyniosły 7.608,04 tys. zł i wzrosły w stosunku do II kwartału 2014 o 24,28 % (obroty narastająco za 2015 rok wyniosły 14,34 mln zł).

Sumując działalność podstawową z działalnością inwestycyjną, (która będzie zajmowała coraz większe pozycje w bilansach spółki) zysk netto za pierwsze półrocze 2015 roku wyniósł 408,17 tys. zł i był o 892,63 % lepszy od wyniku z 2014 roku.

Obecnie celem spółki są przychody na poziomie 2,8 mln zł /mc; warto dodać, że w ostatnim roku wyraźnie wzrosły marże spółki

PRODUKCJA

SFK POLKAP #SFK – producent kapeluszy w tym koszernych.

FF 15% + 13% ABS INVEST

Rentowność netto 22%; ROA 3,1%; zobowiązania 35% w tym obligacje i kredyty 21% sb; produktywność aktywów (H1) 0,27; rotacja należności 182 dni ; cash/aktywa 2,6%; zysk netto/przepływy operacyjne 2,74;

Drugi kwartał 2015 roku po pierwszym, rekordowym kwartale również okazał się dla spółki bardzo korzystny. Przychody wyniosły 4,9 mln zł (+99% r/r), co łącznie z poprzednim kwartałem stanowi niemal całość całego ubiegłorocznego obrotu. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,48 mln zł, a zysk netto zaś 1,11 mln zł (0,12 mln zł w analogicznym kwartale roku ubiegłego(+825% r/r)).

W ostatnich miesiącach zauważalnie zwiększyły się koszty zatrudnienia (+93%). Aby utrzymać zamówienia od nowych i stałych klientów, Spółka musiała zatrudnić specjalistów, jednocześnie sukcesy sprzedażowe powiązane są ze wzrostem zatrudnienia.

Niezmiennie głównym źródłem przychodów była sprzedaż eksportowa. Głównymi odbiorcami produktów i towarów Emitenta są podmioty działające na rynkach zagranicznych. Tym samym na przychody ma wpływ aktualny kurs walut, w szczególności PLN (złotówki) wobec EUR (euro) i USD (dolara amerykańskiego).

W 2014 roku do obrotu na rynku Catalyst trafiło 1.400 obligacji spółki, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, uplasowanych w ofercie prywatnej, co daje w sumie 1.400.000,00 zł pozyskanych środków. Wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii A wyniosła 85.300,00 zł netto (RB 1/2014), koszty emisji obligacji na okaziciela serii A są ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia, jako koszty związane z emisją obligacji serii A, Obligacje i odsetki od nich są widoczne w zaprezentowanych danych.

http://www.gpwcatalyst.pl/kalkulator-rentownosci-obligacji?issuer=POLKAP

Zobowiązania krótko i długoterminowe w prezentowanym okresie to przede wszystkim kontynuacja zobowiązań istniejących w poprzednich okresach. Widoczny jest znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych. m.in. opisane w poprzednich raportach nabycie nieruchomości i zaciągnięcie kredytów

SERWISOWANIE, REMONTY I INSTALACJE

Viatron #VIA – Spółka zajmująca się montażami turbin wiatrowych, bloków energetycznych czy nietypowych obiektów ponadgabarytowych. Spółka wykonuje te montaże głównie za pomocą dźwigów – stąd nie powinien dziwić duży udział herkulesa obecnie ~65% akcji, FF wynosi 4,5% co powoduje nikłą płynność na spółce, pomimo niskiej wyceny.

Innym istotnym faktem jest, że spółka w końcu powiększyła kapitały własne do 1,7 mln zł z wartości ujemnych.

Rentowność netto 28%, ROA 3,3%, zadłużenie 93% – głownie klasyfikowane, jako rozliczenia międzyokresowe; produktywność aktywów 0.12;  zysk netto/przepływy operacyjne = -2,7

Przychody jednostkowe Emitenta w II kwartale 2015 roku były wyższe niż w analogicznym kwartale roku 2014 i kształtowały się na dobrym poziomie 2 670 tyś zł. (327% r/r). W marcu Spółka rozpoczęła instalację pierwszych turbin projektu Wind Farm Plant Radziejów. W II kwartale 2015 roku zaplanowano i zrealizowano instalację 21 turbin V90 – 2,0 MW w/w farmy. Początek czerwca to montaż pojedynczej turbiny V90 – 2 MW 105 m w miejscowości Wróblew. Wszystkie wyżej wymienione prace na Farmach Wiatrowych przyczyniły się do znacznego wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego kwartałów zeszłego roku.

Koszty spółki to przede wszystkim koszty działalności operacyjnej, które wyniosły w II kwartale 2015 roku 1 760 tys. zł. O poziomie kosztów Spółki decydują rynkowe wartości koniecznych usług zlecanych podwykonawcom oraz stałe, ustawowe koszty administracyjne. Utrzymywane są na zbliżonym poziomie w porównaniu do innych kwartałów.

Zysk netto Viatron S.A. w drugim kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 754 tys. Złotych. (wobec straty 650 tys. zł rok temu)

Podpisane zostały kontrakty z firmą VESTAS na realizację usług dźwigowych w 2015 roku. Zakontraktowane prace żurawiem w całym bieżącym roku 2015 na dzień publikacji raportu zostały zgodnie z półrocznym harmonogramem – zrealizowane. Rozpoczęto prace II półrocza tj. instalację pierwszych z 38 turbin V100 95HH Vestas.

INFO O AUTORZE + NOTA PRAWNA

Wszystkie prezentowane w niniejszym raporcie informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Raport nie jest też materiałem marketingowym ani promocyjnym w myśl obowiązujących przepisów prawa RP.

 

Sam raport jest dostępny na longterm.pl (link) , jego objętość wynosi 75 stron a zawiera on kilkadziesiąt spółek 😉

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.