Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału , ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na własne ryzyko czytelników i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób i informuje Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.

Licencja – CC-BY 3.0 dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą poniżej wymienionych.

Jak wielu z was już wie rynki zachowują się skrajnie emocjonalnie, inwestorzy, spekulanci czy osoby będące na giełdzie z przypadku rzadko kiedy wyceniają firmę zgodnie z jej fundamentami, zazwyczaj ceny zawierają w sobie premię za wzrost, rentowności i dobry zarząd spółki co powoduje że wskaźniki wyceny bywają przewartościowane, niekiedy do astronomicznych rozmiarów w przypadku spółek modnych czy baniek spekulacyjnych.

Jednak ten proces ma też drugą stronę w czasach kryzysów, wojen, panik czy niepokoi papiery naprawdę dobrych spółek potrafią być sprzedawane prawie za darmo. C/ZO spadają poniżej 5, czasem nawet poniżej 3 mimo że ich wyniki finansowe są całkiem dobre a ciągłość działalności niezagrożona. Istnieje taki moment kiedy dana spółka która generuje zyski i nie szykuje się na nią żadna nagonka prawna czy kres branży , nie może być już tańsza.

Zjawisko to nazywa się uklepywaniem dna lub konsolidacją w okolicach minimów, później przechodzi  ono w wybicie i zmianę trendu. Podobnie jest z indeksami. Dzieje się tak gdyż natura nie lubi próżni i każda nierównowaga musi po jakimś czasie wrócić do normy. Ceny wracają więc do wycen fundamentalnych i bilansowych. A zwroty z takiej ryzykownej zagrywki bywają dwu i nawet trzy cyfrowe, powraca też wolumen.

Szukanie takiego momentu na rynku wiąże się z filozofią kontrariańską i giełdowym powiedzeniem „kupuj gdy leje się krew”.

Co ciekawe taka sytuacja może już niedługo może się wydarzyć na spółkach rolnych działających na Ukrainie. Moja teza jest śmiała i podchodzi bardziej pod spekulację niż prognozę jednak uważam że warto mieć spółki z tego rejonu na uwadze bo są pewne sygnały które rokują nadzieję. Co prawda nie na czempiona hossy ale przynajmniej na powrót cen do fundamentów.

Co więc przykuło moja uwagę ? Po pierwsze zainteresowały mnie wyłącznie ukraińskie spółki rolne, reszta ze względu na duże straty mnie nie interesuje.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/kernel-pomaga-ukrainie-wycisnac-rekord-w-eksporcie-oleju,akcje,111660

1)Niedoszacowane wyceny

Dużo nie patrząc spółki rolne z Ukrainy są sprzedawane nadal za grosze, oprócz kernela należącego do wig30,  mimo że indeks wig-ukraina jest o 20% wyżej niż w czasach referendum krymskiego.

2) Wysokie marże, dynamika wzrostów przychodów, poziomy gotówki i niskie zadłużenie ich spółek, oraz ich niskie uzależnienie od kredytowania.

Ker – kernel , imc – industrial milk company , ksg – ksg agro, ovo – ovostar,mlk – milkiland, ast – astarta

Look here : http://www.biznesradar.pl/spolki-raporty-finansowe-rachunek-zyskow-i-strat/sektor:spo

3) Zniesienie ceł UE – bardzo istotny czynnik, firmy rolne z Ukrainy płaciły cła, bez nich towary będą jeszcze bardziej konkurencyjne cenowo. Co powinno się przełożyć na ogólny wzrost przychodów tychże spółek.

„ Zniesione zostanie również 82 proc. taryf celnych UE nakładanych na eksport produktów rolnych. Jednak w przypadku niektórych produktów rolnych, jak zboża, wieprzowina, wołowina i drób, wprowadzone zostaną bezcłowe kwoty importowe, aby nie naruszyć interesów ich producentów na terenie UE.”

4)Dewaluacja hrywny – Jak wiadomo słaba waluta pomaga eksporterom,  w ciągu ostatniego roku hrywna straciła do Euro aż 60%, co spowoduje że Ukraińskie płody rolne będą naprawdę tanie na rynkach europejskich, a koszty wliczone w zasiew, użycie pestycydów czy mechanizację rolną firmy takiej wielkości mogą w miarę spokojnie negocjować.

Alternatywą jest też zagranie na kontraktach na umocnienie się hrywny jednak nigdzie nie mogę takich znaleźć.

5)Sytuacja wojenna w Donbasie – Coraz częściej pojawiają się doniesienia  o lokalnych zwycięstwach rządu Ukraińskiego i najemnikach walczących po stronie Ukrainy. W efekcie powoli słychać o kolejnych małych zwycięstwach armii, co rokuje nadzieje na zwycięstwo w regionie, o ile Moskwa nie wyśle tam swojej armii.

Zresztą wpływ wojny na spółki z sektora rolnego jest stosunkowo niewielki, jedynie Agroliga ma w Donbasie ziemie rolną. Reszta spółek jest mocno rozsiana po Ukrainie.

6)Sytuacja polityczna na Ukrainie i przyzwyczajenie się inwestorów do pernamentnego stanu oligarchicznego w tym kraju.

Cały system polityczny na Ukrainie przegnity, w kraju szerzy się korupcja, kolesiowstwo i pełny wachlarz patologii gospodarczych. Sytuacja nie zmieni się szybko, być może nie zmieni się nigdy. Jednak ryzyko polityczne jest już wkalkulowane w kursy a spółki nauczyły się radzić na tym trudnym rynku.

7)Historyczne minima i powolne odrabianie strat na indeksach ukraińskich, po aneksji Krymu.

 

Another Ukrainian indicies looks more tasty 🙂

 

Czynniki ryzyka:

Polityka kremla – prawda jest taka że wszystkie nadzieje runą jeśli Kreml postanowi wysłać jeszcze więcej dywersantów, zakręcić  gaz i ropę Ukrainie czy przeprowadzić jakąś poważną operację typu false flag. Ten czynnik trzeba mieć na oku tym bardziej że Rosja to kraj dosłownie rządzony przez służby specjalne de facto od czasów Iwana Groźnego. Dodatkowo groźne mogą być rosyjskie embarga na żywność z Ukrainy.

Majdan II – Ukraina to republika oligarchiczna gdzie życie i majątek ludzki mają o wiele mniejsze znaczenie niż w Polsce. Ludzie są niezadowoleni tym że zmiana rządu nic nie zmieniła i system pozostał. Efekt tego może być taki że wybuchnie nam nowy majdan lub nastanie banderowski przewrót, o jego wpływie na spółki z Ukrainy nie muszę wspominać.

W mojej opinii można się przyjrzeć bliżej spółkom rolnym z Ukrainy i próbować szukać odbicia na tych spółkach gdyż czynniki finansowe, polityczne i wskaźniki wycen dają ku temu szansę, należy pamiętać jednak o ogromnym ryzyku zmiany obecnych sprzyjających warunków i pogłębienia się przeceny.

TRANSCRIPT IN ENGLISH

Ukraine , Is it time for buy now ?

As many of you know that financial markets behave extreme emotional, investors, speculators or people who are in stocks occasionally very rarely valuate company accurate to its  basis, mostly prices includes bonus for growth, profitability and good management board what causes that price indicators are re-evaluated, sometimes to astronomical levels in a case of „trendy” companies or speculation bubbles.

However that prosess have and opposite side during crisis Times, wars or panics and anxieties stocks of great companies can be sold almost for free. P/E drop bellow 5, sometimes bellow 3, despite that theirs financial results are quite good and company existence is not endangered. That implify that exist a moment while company which generates profits , and is not endanger by new laws or sector colapse, can not be cheaper.

This phenomena? is called consolidation at mins, later is changed into break point and trend change. Similar with indicies. It is happends because nature don’t like a vaccum and every imbalance after some time have to return to mean. So prices back into basis and balance sheets values. Return of investment after that risky move are sometimes in teens or hundreds of percents. Volume i salso return.

Looking for this moment is related with contrarian philosophy and quote „buy when blood is spilling”.

What interesting that situation would nearby occur in Ukrainian Agroculture Companies. My theory is brave and is nearer to speculate then foresight, but I think that we should observe companies from that country because some indicators/signals are promising. Maybe not for a hossa leader but enought to back prices into basis.

What was interested me ? Only Ukrainian agroculture companies, rest of companies from that country don’t interest me due to loses in net income.

1)Underestimated valuation

See picture 1.

Ukrainian agrocompanies ar still sold for pennies, with exception of kernel which is included into WIG30 index,  despite wig-ukraine is 20% higher than in crimean referendum.

2)High profit margin, dynamics of revenue growth, money in cash level, low debt and low rely on external crediting.

look here: http://www.biznesradar.pl/spolki-raporty-finansowe-rachunek-zyskow-i-strat/sektor:spo

3)Elimination on EU custom tarif – important factor, Ukrainian agrocompanies had paid tarifs without them good will be more price competetive. What should increase overall revenues of such companies.

„Tarifs will have been reduced by 82% of exported agrocultural goods . However, in the case of certain agricultural products, such as cereals, pork, beef and poultry, will be introduced duty-free import limits, in order not to compromise the interests of their producers in the EU”.

4)The devaluation of the hryvnia – As is well known weak currency helps exporters, in the last year the hryvnia depreciated against the Euro as much as 60%, which will result in the Ukrainian agricultural goods  will be really cheap in the European markets, and the costs included in the seed, pesticides and mechanization. Agriculture companies such easily negotiate.

Alternative option is use derivatives on hryvnia gain, but I don’t have an idea where we can by them.

5)War in the Donbas – Continually, reports are informing about local victories of the Ukrainian government and mercenaries fighting on the side of Ukraine. As a result, slowly movement of the next small victories of the army, which brings hope of Ukrainian victory in the region, if Moscow does not send his army there.

Moreover, the impact of war on the companies in the agricultural sector is relatively small, only Agroliga is in Donbas agricultural lands. The rest of the company are distrbuted in many regions of Ukraine.

6)The political situation in Ukraine and acceptation pernamentnego oligarchic state by investors.

The entire political system in Ukraine corrupted, the country’s rampant corruption, nepotism and the full range of economic pathology. The situation does not change soon, maybeit will be never change. However, political risk is already included into the company’s courses and learned they are learned how to works in this difficult market.

7)Historical minimum and making up for loses on ukrainian indicies, after crimean anexation.

Risk factors:

Politics of Kremlin – the truth is that all hope will collapse if the Kremlin decides to send even more saboteurs, detach the oil and gas in Ukraine or perform some serious false flag operations. This factor is important to be observed, more that Russia is a country literally governed by special forces de facto since the time of Ivan the Terrible. In addition, Russian embargo on food from Ukraine could be dangerous.

Maidan II – Ukraine is a republic oligarchic where human life and property are much less important than in Poland. People are unhappy about the change of government which has changed nothing and the system is still remained. The effect of this may be one that explodes new revolution or coup government by Bandera’s supporters (Ukrainian Political movement linked with neofacism and great Ukrainian ideology), its impact on the company from Ukraine is hardly to describe.

In my oppinion is worth to take a closer look on Ukrainian agricultural companies and looking for movement change on such companies because political and financial factors plus valuation indicies give a Chance for it. But you should remeber about great risk of change current favorable conditions and starting of bigger loses.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.